دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران
Farazan Kavosh Company’s Bold Presence at Stone Exhibition
Read more
Cluster panel calibration and quality control system
Cluster panel calibration and quality control system
Read more
Robots in production lines
Industrial automation solutions using industrial robots
Read more
لوح تقدیر شرکت فرازان کاوش دیدار سپاهان
Second place in Isfahan University of Science and Technology
Read more
مجوز واحد فناور شرکت فرازان کاوش دیدار سپاهان
Get the license of the technology unit
Read more
Farazan Kavosh Co. Catalog
New catalog of Farazan Kavosh Co.
Read more