دوربین کنترل ترافیک نقطه به نقطه
کنترل ترافیک با اندازه گیری میانگین سرعت نقطه به نقطه
ادامه مطلب