کنترل کیفیت بیسکوییت
کنترل کیفیت بیسکوییت با کمک لیزر پروفایل (نسخه نمایشی)
ادامه مطلب
دوربین پردازش سه بعدی ایرانی
اسکنر سه بعدی شرکت فرازان کاوش دیدار سپاهان
ادامه مطلب
شناسایی قطعات پزشکی و برداشت آنها
هدایت قابل اطمینان گریپر یک ربات به سمت هدف
ادامه مطلب
بررسی جعبه های آسیب دیده
تشخیص خودکار جعبه های آسیب دیده بر اساس استاندارد
ادامه مطلب